Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: “OW“) stanowią ogólne warunki umowne Genelitik, genetske storitve sp. z o.o., Pot k Sejmišču 26A, 1231 Ljubljana – Črnuče, Słowenia (dalej: “Genelitik“). OW znajdą zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których Genelitik dostarcza towary lub świadczy usługi dla swoich klientów, nabywców lub subskrybentów.

OW są publikowane na stronie internetowej Genelitik (http://www.lifegenetics.pl/) i w związku z tym przyjmuje się, że każdy, kto wchodzi w stosunki umowne z Genelitik w pełni zapoznał się z ich treścią.

 

 1. 1.        Definicje pojęć

Do celów OW znajdą zastosowanie następujące pojęcia i definicje:

“Dane Anonimowe” oznaczają dane, za pomocą których nie można ustalić tożsamości osoby (Dane o Cechach Osobistych, także Dane o Cechach O

sobistych, włączając w to Dane Genetyczne lub wyłącznie Dane Genetyczne).

“Materiał Genetyczny” oznacza ślinę, krew, włosy i inne tkanki zawierające DNA, które są odpowiednie do analizy.

“Dane Genetyczne” oznaczają wyniki analizy laboratoryjnej, a mianowicie dane dotyczące wariantów SNP.

“Badanie Genetyczne” oznacza postępowanie, za pomocą którego można przewidzieć choroby dziedziczne, albo które pozwala na określenie genu odpowiedzialnego za chorobę, skłonność genetyczną lub podatność na chorobę.

“Poufne Dane Osobowe” oznaczają wszelkie dane dotyczące rasowego, etnicznego lub narodowego pochodzenia, stanu medycznego, życia seksualnego i danych biometrycznych, jeżeli ich przetwarzanie może prowadzić do ustalenia osoby.

“Dane o Charakterystykach Osobowych “ oznaczają dane na temat psychofizycznych cech osoby.

“Zakup” oznacza zakup usług Genelitik przez Nabywcę, zwykle dokonywany za pośrednictwem strony internetowej Genelitik.

“Kupujący” oznacza każdą osobę, która zawrze Umowę Kupna/Świadczenia Usług z Genelitik.

“Płatność w Ratach” oznacza płatność za Usługi w ratach, które mogą być oferowane według uznania Genelitik zgodnie z niniejszymi OW.

“Dane osobowe” oznaczają dane uznane za dane osobowe zgodnie z ustawą regulującą ochronę danych osobowych, w tym Poufne Dane Osobowe.

“Umowa” oznacza umowę, na podstawie której Kupujący nabywa jakiekolwiek usługi Genelitik. Umowa zawierana jest przez stronę internetową Genelitik lub w jakikolwiek inny sposób zoferowany przez Genelitik.

“Rejestracja” jest procesem rejestracji wykonywanym poprzez stronę internetową Genelitik, gdzie Testowana Osoba podaje firmie Genelitik numer seryjny Zestawu do Pobierania i inne dane wymagane przez Genelitik za pomocą przeznaczonego do tego formularza internetowego. Rejestracja może być również przeprowadzona za pomocą kwestionariusza drukowanego przekazanego przez Genelitik osobie badanej.

“Usługi” oznaczają wszystkie usługi oferowane przez Genelitik, niezależnie od tego, czy usługi te są usługami Badań Genetycznych, usługami związanymi z dostarczaniem suplementów diety lub innymi usługami oferowanymi przez Genelitik, które głównie obejmują następujące produkty: LifeGenetics Premium, LifeGenetics Slim, LifeGenetics Baby , LifeGenetics Nutri jak i wszystkie inne produkty oferowane przez Genelitik.

“Osoba badana” oznacza osobę, na której wykonywane jest Badanie Genetyczne.

“Zestaw do Pobierania” oznacza zestaw do pobierania i przechowywania materiału biologicznego.

 

 1. 2.        Ogólne

Stosunek między Genelitik a Kupującym podlega obowiązującym przepisom prawa, a także Umowie, która również obejmuje OW i aktualny cennik zawierający listę obowiązujących opłat za Usługi.

OW znajdują zastosowanie do wszystkich Usług Genelitik zamówionych przez Kupującego niezależnie od tego, czy takie usługi obejmują usługi badań genetycznych, usługi związane z dostawą suplementów diety lub inne Usługi oferowane przez Genelitik.

Informacje o nowych Usługach Genelitik będą przekazywane za pomocą strony internetowej Genelitik, portali informacyjnych, mediów marketingowych lub jakichkolwiek innych odpowiednich środków. Genelitik może zmienić zakres Usług poprzez włączenie nowych Usług lub zaniechanie pewnych Usług.

Genelitik zapewni cenniki z opisami Usług. Ceny za Usługi Genelitik, jak również wszelkie rabaty i ceny dla różnych grup docelowych zostaną określone w cenniku.

Zakupując Usługi, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią Umowy i niniejszymi OW, a także wyraża zgodę na OW, obowiązujący cennik, opis Usług oraz inne Załączniki do Umowy i że akceptuje wszystkie wynikające z niej obowiązki.

Genelitik jest związany tylko wyraźnie potwierdzonymi oświadczeniami złożonymi w formie pisemnej lub w jakikolwiek innej, równej pisemnemu oświadczeniu zgodnie z prawem słoweńskim. Wszelkie obietnice, oferty lub oświadczenia złożone przez osoby trzecie, nawet jeśli te osoby są partnerami biznesowymi Genelitik, nie będą wiążące dla Genelitik.

Przy Zakupie Usług lub po ukończeniu Rejestracji Kupujący i Osoba Badana mogą wyrazić wolę otrzymywania e-mailowego biuletynu (newslettera)  z Genelitik.

 

 1. 3.        Zawarcie Umowy, Zamówienie i Rejestracja

Genelitik wyraźnie stwierdza, że oferty, kampanie reklamowe i inne wiadomości publikowane przez Genelitik w jakiejkolwiek formie lub mogące w jakikolwiek sposób dotrzeć do Kupującego nie należy rozumieć jako oferty, lecz jedynie jako zaproszenie do złożenia zamówienia. Jakiekolwiek wiadomości, nawet jeśli są one oznaczone napisem “oferta” lub wyrażeniami o podobnym znaczeniu, stanowią jedynie zaproszenie do złożenia zamówienia i nie są wiążące dla Genelitik.

Każda osoba, która spełnia następujące warunki może być Kupującym Genelitik:

W celu złożenia zamówienia na jakiekolwiek Usługi Genelitik, Kupujący zobowiązany jest dokonać Zakupu, zwykle za pośrednictwem strony internetowej Genelitik (lub przez osobę upoważnioną przez Genelitik). Kupujący może dokonać Zakupu poprzez podanie wymaganych danych na stronie internetowej Genelitik, wybranie żądanej usługi, a następnie potwierdzenie zakupu. Zakup zostanie wówczas zakwalifikowany przez Genelitik do zawarcia Umowy. Genelitik (lub osoba upoważniona przez Genelitik) w odpowiednim czasie wystawi fakturę Kupującemu. Po wystawieniu faktury, Umowa dotycząca świadczenia lub wykonania Usług uważana jest za zawartą. Wszelkie ustne umowy lub zmiany Umowy są nieważne.

W przypadku Zakupu Usług, do których należą na przykład tylko dostawy niektórych towarów oferowanych przez Genelitik (takich jak suplementy diety lub inne podobne towary), Kupujący, zgodnie z punktem 5 niniejszych OW, ureguluje fakturę w ramach podanych warunków płatności i Genelitik dostarczy te towary do Kupującego w terminie 10 dni (chyba że Genelitik określi inne warunki dostawy lub inny okres czasu dostawy na fakturze, na załączonym piśmie lub za pośrednictwem jakichkolwiek innych odpowiednich środków). Genelitik dostarczy te towary na adres wskazany przez Kupującego podczas Zakupu.

W przypadku Zakupu Usług, które obejmują Badania genetyczne, Genelitik dostarczy Kupującemu (lub Osobie Badanej, gdy Kupujący i Osoba Badana nie są takie same), na określony przez niego adres, Zestaw do Pobierania wraz z odpowiednimi instrukcjami i Fakturą za Wykonanie Usług. Zestaw do Pobierania jest i pozostanie wyłączną własnością Genelitik (chyba że Kupujący nabył taki Zestaw do Pobierania przez partnera biznesowego Genelitik). Po otrzymaniu Zestawu do Pobierania Osoba Badana zarejestruje próbkę. Genelitik podkreśla, że Rejestracja próbki jest warunkiem koniecznym do wykonywania Badań Genetycznych. Jeśli Osoba Badana nie zarejestruje jej, Genelitik nie będzie mógł wykonać Badania Genetycznego i w takich przypadkach Genelitik zastrzega sobie prawo do nie wykonywania Badań Genetycznych. Po Rejestracji próbki, podczas której, między innymi, Osoba Badana powinna utworzyć konto na stronie Genelitik, wyrazić zgodę na niniejsze OW, wprowadzić kod z Zestawu do Pobierania w odpowiednim polu i podać Dane Osobowe wymagane w formularzu internetowym, Osoba Testowana w ramach własnych kosztów odeśle Zestaw do Pobierania na adres Genelitik. Kupujący i/lub Osoba Badana rozumieją i zgadzają się, że pobieranie próbek Materiału Genetycznego nie jest częścią Usług Genelitik (pobieranie próbek Materiału Genetycznego jest wykonywane przez Osobę Badaną na własną rękę), w wyniku czego Genelitik nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie próbek Materiału Genetycznego.

Po otrzymaniu wszystkich danych wymaganych przez formularz internetowy podczas Rejestracji i po tym jak Genelitik otrzyma Zestaw do Pobierania od Osoby Badanej, Badania Genetyczne uznaje się za rozpoczęte i trwać będzie od sześciu (6) do dziesięciu (10) tygodni. Testowana Osoba dokona Rejestracji i odeśle Zestaw do Pobierania w ciągu dziewięciu (9) miesięcy od daty Zakupu, w przeciwnym razie Genelitik nie będzie zobowiązany do wykonania Badań Genetycznych lub innych Usług, a Kupujący nie będzie uprawniony do  żądania zwrotu żadnych wpłaconych pieniędzy.

Genelitik niniejszym potwierdza, że Usługi są świadczone wyłącznie w kraju, w którym dokonano zakupu. W przypadku gdy kraj podany przez Kupującego podczas dokonywania zakupu i kraj podany przez Osobę Badaną podczas Rejestracji różnią się, Genelitik zastrzega sobie prawo do odmowy przesyłki do kraju wskazanego przez Osobę Badaną podczas Rejestracji próbki.

Genelitik może odrzucić ofertę Kupującego lub odstąpić od Umowy (przy czym Genelitik nie ma obowiązku zwrotu zapłaconych już pieniędzy przez Kupującego) jeżeli uzna, że Kupujący i/lub Osoba Badana działali z naruszeniem Umowy lub niniejszych OW, jeśli nastąpiło złamanie Umowy lub stosownego przepisu prawa, a w szczególności w następujących przypadkach:

• W przypadku wątpliwości co do tożsamości Kupującego lub Osoby Badanej lub co do ich zdolności prawnej lub kontraktowej;

• Jeśli Genelitik stwierdzi, że Kupujący lub Osoba Badana nadużyli lub zamierzają nadużyć jakiekolwiek Usługi Genelitik lub ukrywają takie nadużycie dokonywane przez osobę trzecią.

 

 1. 4.        Zakres usług Genelitik, Obowiązki i Regulamin dotyczący Badania Genetycznego

Przy Zakupie lub Rejestracji Genelitik wyjaśni Kupującemu i/lub Osobie Badanej proces sporządzania analiz genetycznych, ochrony danych Kupującego i Testowanej Osoby oraz metody sporządzania raportów korzystając z usług internetowych oraz odpowie na inne pytania dotyczące Usług Genelitik.

Kupujący i/lub Osoba Badana są zobowiązani do korzystania z Usług Genelitik i treści dostarczonych przez Genelitik zgodnie z instrukcjami Genelitik. Kupujący i/lub Osoba Badana nie nabywa żadnych praw autorskich lub innych praw do treści dostarczanych przez Genelitik lub przez jej partnerów handlowych.

Genelitik niniejszym podkreśla, że jej Usługi są przeznaczone do użytku przez osoby zdrowe. Zaleca się, by osoby z wszelkiego rodzaju problemami zdrowotnymi występującymi przed Zakupem i Rejestracją skonsultowały się z lekarzem w sprawie możliwych zagrożeń i skutków ubocznych. “LifeGenetics Slim” nie jest odpowiedni dla dzieci, osób nieletnich, kobiet w ciąży, karmiących matek, chorych na cukrzycę i osób z problemami tarczycy.

Raporty genetyczne Genelitik są oparte na raportach laboratoryjnych Materiału Genetycznego wykonywanych przez uznane laboratoria krajowe i zagraniczne oraz w oparciu o Charakterystyki Osobowe i inne dostarczone dane. Genelitik otrzymuje od swoich zakontraktowanych laboratoriów Dane Genetyczne tj. dane dotyczące wariantów SNP w formie elektronicznej, gdzie w zależności od wykonywanej usługi, liczba analizowanych SNP może przekroczyć 600.000. Z pomocą otrzymanych Danych o Charakterystykach Osobowych Kupującego lub Osoby Badanej Genelitik może poprawiać swoje wyniki porównując te dane z danymi podobnych osób, a przez to pomóc zrozumieć je lepiej. Niektóre Usługi wymagają jedynie analizy kilku SNP, podczas gdy inne mogą wymagać analizy ponad 600.000 SNP, co w takich przypadkach skutkuje bardziej złożoną analizą.

Genelitik współpracuje z uznanymi laboratoriami wykonując analizy genetyczne i wykonuje procedury w celu osiągnięcia najwyższego poziomu jakości Usług. Ze względu na złożoność analizy jakość dostarczonej próbki DNA przez Kupującego i/lub przez Osobę Badaną do Genelitik jest sprawą najwyższej wagi. Jeżeli materiał genetyczny nie został prawidłowo zebrany, analiza  może nie pokazać poszukiwanych wariantów w niektórych genach. Powodem tej niezdolności do ustalenia wariantów w niektórych genach może być także to, że Kupujący i/lub Osoba Badana mają pewne mutacje w sąsiedztwie badanej lokacji w genie analizowanym przez Genelitik. W takim przypadku określenie wariantu nie jest możliwe.

Jeśli okaże się, że brakujące dane mogą wpłynąć na jakość usług, Genelitik może powtórzyć analizę na drugiej próbce DNA Kupującego lub Osoby Badanej. W przypadku nieznacznego wpływu na analizowany obszar, Genelitik zastrzega sobie prawo, aby nie powtórzyć procedury. Genelitik powtarza analizę maksymalnie jeden raz, a dodatkowe powtórzenia są przeprowadzone  na prośbę Kupującego lub Osoby Badanej i na Kupującego lub Osoby Badanej własny koszt. Uważa się, że Kupujący i/lub Osoba Badana wyrażają zgodę na wszystkie warunki odnoszące się do Badania Genetycznego, na które się zgodzili przy dokonywaniu Rejestracji.

Obecność lub brak różnych wariantów SNP w Materiale Genetycznym może mieć wpływ na różne reakcje na spożycie różnych produktów żywnościowych oraz na różne Charakterystyki osoby takie jak styl życia, ogólne warunki zdrowotne, a co za tym idzie potencjalne prawdopodobieństwo rozwoju chorób. Genelitik interpretuje ustalenia na temat wariantów Materiału Genetycznego Osoby Badanej na podstawie najistotniejszej i najnowocześniejszej  wiedzy naukowej, publikacji i badań naukowych i podsumowuje je w raportach, które różnią się w zależności od zamówionej Usługi przez Kupującego. Co do wariantów SNP, dla których nie istnieją odpowiednie badania i ustalenia, Genelitik ich nie interpretuje.

Kupujący i Osoba Testowana godzą się na to, że wyniki i interpretacje Badań Genetycznych mogą powodować negatywne reakcje emocjonalne Kupującego lub Osoby Badanej. Interpretacje mogą u niektórych osób powodować negatywne reakcje emocjonalne. Zalecamy, aby osoby z rozpoznaniem zaburzeń emocjonalnych i psychicznych skonsultowały się z lekarzem lub innym specjalistą przed Zakupem i Rejestracją.

Kupujący i/lub osoba badana są w pełni świadomi możliwych konsekwencji Badań Genetycznych i z pełną świadomością zgadzają się, że Genelitik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie takie konsekwencje.

Genelitik wykonuje Badania Genetyczne wyłącznie według prawa słoweńskiego, niezależnie od tego, gdzie Kupujący dokonał Zakupu lub gdzie Osoba Badana wykonała Rejestrację.

 

 1. 5.       Faktura za Wykonane Usługi i Płatność

Genelitik wystawi Kupującemu fakturę za zakupione Usługi. Ceny za podstawowe i inne (dodatkowe) Usługi będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem. Kupujący ureguluje fakturę w ciągu 8 dni od daty jej otrzymania. Dopóki Kupujący nie ureguluje faktury, Genelitik nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów lub wykonania Usług.

Kupujący zrekompensuje Genelitik wszelkie koszty poniesione przy przypominaniu Kupującemu o nieuregulowanych zobowiązaniach lub przy ich odzyskiwaniu.

Jeśli Kupujący rozlicza fakturę wystawioną przez upoważnionego przedstawiciela Genelitik, fakturę przedstawiciela uznaje się za fakturę Genelitik. W stosownych przypadkach Genelitik może wymagać od Kupującego i/lub Osoby Badanej przedstawienia faktury wystawionej przez przedstawiciela i/lub potwierdzenia płatności jakiejkolwiek takiej faktury.

Nabywca może zgłosić na piśmie sprzeciw wobec jakiejkolwiek faktury wystawionej przez Genelitik w ciągu 15 dni od jej otrzymania. Wszelkie zastrzeżenia należy przesłać listem poleconym do działu obsługi klienta Genelitik. Genelitik odpowie na każdą pisemną reklamację w ciągu 8 dni. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty faktury zgodnie z jej terminem. Dział Obsługi Klienta Genelitik podejmie decyzję odnośnie reklamacji. Do czasu podjęcia takiej decyzji, Genelitik będzie świadczył Usługi. W przypadku gdy zastrzeżenie uzna się za uzasadnione, Genelitik zwróci wszelką nadpłatę. Nadpłaty są zazwyczaj rozliczane tak, że Genelitik udziela Kupującemu notę kredytową do wykorzystania przy dokonywaniu dalszych Zakupów. W przypadkach nieuzasadnionych zastrzeżeń, Genelitik zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami reklamacji zgodnie z obowiązującym cennikiem Genelitik.

Kupujący zobowiązany jest do dokonania dokładnej płatności wraz z uwzględnieniem szczegółów płatności. Jeśli Kupujący nie dotrzyma swoich zobowiązań, Genelitik prześle pisemne upomnienie z prośbą o wpłatę w terminie określonym w zawiadomieniu. W przypadku opóźnienia w płatności, Kupujący, oprócz kwoty głównej, zapłaci standardowe odsetki za opóźnienie i wszelkie dodatkowe koszty.

 

 1. 6.        Płatność w Ratach

Genelitik nie jest zobowiązany do zaoferowania każdemu Kupującemu możliwości zapłaty w ratach; zamiast tego może zdecydować się zrobić to według własnego uznania.

W przypadku gdy Genelitik zatwierdzi wniosek Kupującego dotyczący zapłaty w ratach, Kupujący dotrzyma swoich zobowiązań terminowo.

W przypadku gdy Genelitik zatwierdzi ratalną płatność Kupującego dotyczącą Usług, które zostały już w pełni dostarczone lub wyświadczone przez Genelitik na rzecz Kupującego lub Osoby Badanej wcześniej niż rozliczenie wszystkich wymaganych zobowiązań, postanawia się, że w przypadku, gdy Kupujący będzie zalegał z płatnością każdej pojedynczej raty przez więcej niż 15 dni, całe zobowiązanie finansowe, w tym wszystkie przyszłe raty, staną się należne do zapłaty bez względu na liczbę przyszłych ratach lub na czas trwania umowy. W takich przypadkach, Genelitik może odzyskać całe zobowiązanie finansowe od Kupującego niezwłocznie po tym jak stanie się należne do zapłaty.

W przypadku zakupu Usług, które mają być dostarczone przez Genelitik przez dłuższy okres czasu lub w regularnych odstępach czasu (np. tygodniowo, miesięczne, kwartalne, co pół roku), uznaje się, że Genelitik jest uprawniony do odstąpienia od dostaw lub wykonywania Usług jeżeli Kupujący zalega z wypłatą każdej pojedynczej raty przez okres dłuższy niż 15 dni. W takich przypadkach Genelitik może naliczyć Kupującemu kary umowne określone w Umowie.

 

 1. 7.        Ograniczenie odpowiedzialności

Badania genetyczne i wszystkie towarzyszące im zalecenia i wnioski nie mogą zastąpić diagnozy lekarskiej, leczenia, zaleceń lekarskich i wizyt w innych oficjalnych instytucjach medycznych i ich zaleceń dotyczących stosowania leków, odżywiania, stylu życia i metod leczenia. Usługi Genelitik mają tylko charakter informacyjny i zapewniają zindywidualizowane informacje o cechach genetycznych, które mogą służyć do celów profilaktycznych oraz zapewnienia terminowych wizyt, jak również poszukania zaleceń od własnego osobistego lekarza. Genelitik i jej partnerzy nie są zobowiązani do zapewnienia opieki medycznej, porady lekarskiej lub innych usług medycznych lub do wykonywania innych usług, które nie są wyraźnie uzgodnione w Umowie lub przewidziane w niniejszych OW.

W żadnym przypadku Genelitik nie będzie odpowiadał za usługi lub produkty posprzedażowe (takie jak programy odnowy biologicznej, programy odchudzające, zakup produktów dietetycznych i podobnych), które Kupujący lub Osoba Badana zakupi od innych partnerskich lub niepartnerskich firm Genelitik, niezależnie od tego, czy zakup takich produktów jest konsekwencją Usług oferowanych przez Genelitik. Genelitik nie jest odpowiedzialna za potencjalne złamanie praw autorskich lub innych przez zewnętrznych dostarczycieli usług. Partnerzy Genelitik (lekarze, apteki, placówki medyczne itp.), u których Usługi Genelitik mogą zostać zamówione, nabyte lub zakupione nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za Usługi Genelitik. Genelitik wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za nielegalne, nieprawidłowe lub inne niewłaściwe zachowania swoich partnerów lub osób trzecich przedstawiających się jako partnerzy Genelitik. Genelitik doradza swoim Kupującym i Osobom Badanym sprawdzenie wiarygodności instytucji, w której zamierzają zamówić Usługi Genelitik. Genelitik nie daje gwarancji na swoje usługi.

Genelitik nie może zapewnić, że podczas przeprowadzania Badań Genetycznych nie pojawią się komplikacje, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia Materiału Genetycznego. Genelitik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek takie zanieczyszczenia, a jeżeli takie skażenie będzie stwierdzone, Genelitik może bezpłatnie powtórzyć Badanie Genetyczne. Zanieczyszczenie Materiału Genetycznego nie ma żadnego negatywnego wpływu na Kupującego i/lub Osobę Badaną lub na ich zdrowie. Uważa się, że Osoba Badana wyraża zgodę na wszystkie warunki odnoszące się do Badań Genetycznych, na które się zgodziła podczas Rejestracji.

Jakiekolwiek potencjalne zobowiązania finansowe Genelitik za szkody wynikające z indywidualnej Umowy są ograniczone do kwoty zapłaconej przez Kupującego zgodnie z Umową. Genelitik nie ponosi odpowiedzialności i wyraźnie wyklucza jakąkolwiek zobowiązania finansowe  za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku klęsk żywiołowych, wojen, terroryzmu, zamieszek, strajków, aktów wandalizmu, działań lub przeoczeń instytucji publicznych lub innych aktów poza wpływem Genelitik.

 

 1. 8.       Obowiązek Informowania

Kupujący i/lub Osoba Badana będzie w każdym momencie w okresie, w którym obowiązuje stosunek umowny, informować Genelitik na piśmie w ciągu pięciu dni o wszelkich zmianach w danych, które mogą być istotne dla Zakupu Usług lub wykonywania Badań Genetycznych; może to obejmować w szczególności wszelkie zmiany imienia i nazwiska, firmy, oznaczenia w ewidencji działalności, zmiany adresu, siedziby, konta w banku, zatrudnienia, numeru rejestracyjnego itd.

Kupujący i/lub Osoba Badana dostarczy dokumentację, która będzie dowodem podania nowych danych.

Jeśli Kupujący i/lub Osoba Badana nie poinformują Genelitik o jakichkolwiek zmianach danych, faktur i innych informacji wysłanych do Kupującego i/lub Osoby Badanej na adres podany podczas dokonywania Zakupu lub Rejestracji,  korespondencja ta będzie uznana za doręczoną.

 

 1. 9.        Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych

Poprzez zawarcie Umowy, Kupujący i/lub Osoba Badana zgadza się, że ich Dane Osobowe (w tym ich Poufne Dane Osobowe) będą gromadzone i przetwarzane przez Genelitik dla celów świadczenia Usług i do innych celów zgodnie z niniejszymi OW i Umową. Genelitik może przekazać takie dane osobowe osobom trzecim w celu przetworzenia. Kupujący i/lub Osoba Badane zgadzają się, że Genelitik może eksportować ich Dane Osobowe (w tym Poufne Dane Osobowe) do krajów trzecich (które są niekoniecznie krajami UE), które mogą zapewnić ten sam poziom ochrony danych osobowych.

Dane Osobowe dotyczące Zakupu Usług są utrzymywane w tajemnicy przez Genelitik.

Dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane i traktowane zgodnie z prawem i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Genelitik będzie używała i przetwarzała takie Dane Osobowe wyłącznie do celów sprawnego wykonania Umowy oraz relacji biznesowych i analizy rynku mającej na celu poprawę zakresu Usług oferowanych Kupującym i użytkownikom.

Genelitik gromadzi w szczególności następujące Dane Osobowe o Kupującym i/lub Osobie Badanej:

Genelitik zobowiązuje się do nie przekazywania Danych Osobowych (w tym Poufnych Danych Osobowych) o Charakterystykach Osobowych lub Materiale Genetycznym osobom trzecim bez Kupującego i/lub Badanej Osoby (jeśli nie są one takie same) uprzedniej pisemnej zgody, chyba że jest to niezbędne dla wykonania Usług zgodnie z Umową, zgodnie ze zgodą Kupującego i/lub Osoby Badanej dotyczącą pierwszego akapitu tego punktu oraz w przypadkach, w których taki transfer jest wymagany do pomyślnego wykonania Usług lub w przypadkach nakazu sądowego lub nakazu innego właściwego organu.

Genelitik, po otrzymaniu Zakupu lub podczas Rejestracji i otrzymania Materiału Genetycznego,  oddzieli Dane Osobowe od innych danych i od Materiału Genetycznego (anonimizacja Danych Osobowych). Następnie przekaże anonimowy Materiał Genetyczny do laboratorium partnera w celu analizy.

Genelitik może wykorzystać Dane Osobowe do celów badawczych i rozwojowych oraz do badań mających na celu poprawę usług genetycznych we współpracy z innymi partnerami, jak również do publikowania artykułów, literatury, oświadczeń lub publikacji w dowolnych mediach. Genelitik jest jednocześnie jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich, własności intelektualnej lub innych praw z tych lub innych tytułów prawnych bez jakiejkolwiek rekompensaty, płatności lub zobowiązań wobec Kupującego lub Osoby Badanej .

Zgodnie z decyzją i zgodą Osoby Badanej, dokonanymi w czasie rejestracji, Genelitik może używać zanonimizowanego Materiału Genetycznego (próbki wymazu policzkowego) Osoby Badanej do celów badawczych i rozwojowych oraz do badań mających na celu poprawę Usług. Genelitik może upoważnić inne fizyczne lub prawne osoby trzecie lub instytucje zaangażowane w badania do uzyskania dostępu do zanonimizowanego Materiału Genetycznego. Osoba Badana może w dowolnym czasie w przyszłości cofnąć taką zgodę bez żadnych kosztów; w takim przypadku Genelitik jest zobowiązany do zniszczenia Materiału Genetycznego w ciągu piętnastu (15) dni. Takie cofnięcie nie wpłynie już na badania wykonane już na Materiale Genetycznym Osoby Badanej w czasie, gdy taka zgoda była aktualna. Jeśli osoba badana nie zgadza się z takim wykorzystaniem Materiału Genetycznego podczas Rejestracji, Genelitik zniszczy ten materiał jak najszybciej po wykonaniu badania lub analizy laboratoryjnej.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie Materiału Genetycznego Osoby Badanej do celów badawczych nie jest warunkiem Genelitik świadczenia Usług. Osoba Badana może zatem odmówić takiego wykorzystania w dowolnym czasie.

Kupujący i/lub Osoba Badana mogą w każdym czasie domagać się od Genelitik informacji dotyczących zebranych Danych Osobowych, sprawdzania Danych Osobowych oraz zmian lub usunięcia wszelkich Danych Osobowych, w tym wyników Analizy Genetycznej.

 

 1. 10.     Spory i Rozstrzyganie Ich

Kupujący ma prawo do wniesienia zastrzeżeń wobec jakiejkolwiek decyzji lub działania Genelitik w odniesieniu do dostępu i świadczenia Usług w terminie 15 dni od otrzymania wiadomości o takiej decyzji lub działaniu Genelitik. Zastrzeżenie będzie wniesione za pośrednictwem listu poleconego do Działu Obsługi Klienta Genelitik. Genelitik udzieli odpowiedzi w ciągu ośmiu (8) dni.

Obie strony spróbują rozwiązać wszelkie spory związane z lub wynikające z niniejszych OW lub z Umowy zawartej pomiędzy Genelitik i Kupującym lub Osobą Badaną przez wspólne porozumienie między stronami. W przypadku gdy polubowne rozwiązanie nie będzie mogło być osiągnięte, strony zobowiązują się zwrócić do sądu właściwego według siedziby Genelitik w ustalonym terminie.

 

 1. 11.     Postanowienia Końcowe

Niniejsze OW Usług Genelitik mają charakter umowy i stanowią część Umowy zawartej przez Kupującego i/lub Osobę Badaną w formie pisemnej lub poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Genelitik, poprzez Rejestrację lub w inny sposób oferowany przez Genelitik w wyznaczonym do tego czasie. Genelitik może zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lub polityki handlowej dokonać zmian w niniejszych OW i poinformować o tym Kupujących lub Osoby Badane wcześniej.

Niniejsze OW są przedmiotem prawa słoweńskiego. Niniejsze OW zostały sporządzone w języku angielskim. W celu ułatwienia skorzystania Kupującym i Osobom Badanym niniejsze OW zawierają tłumaczenia na różne języki. W przypadku rozbieżności i/lub sporów w kwestii ich interpretacji, wersja angielska ma pierwszeństwo.

W przypadku gdy świadczenie niniejszych OW będzie lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania, nie ma to wpływu na ważność, skuteczność lub realizację innych postanowień niniejszych OW. W takim przypadku uznaje się, że strony zgodziły się na ważne, skuteczne i wykonalne postanowienia, które, zgodnie z ich intencją i rezultatem, są najbliższe postanowieniom, które są nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do zastosowania.

Nagłówki punktów w niniejszych OW przeznaczone są wyłącznie jako odniesienia i nie mają wpływu na ich znaczenie lub interpretację.

Niniejsze OW wchodzą w życie z dniem ich przyjęcia przez Genelitik i opublikowania na stronie internetowej Genelitik. Wraz z publikacją niniejszych OW uważa się, że każda osoba wchodząca w związek umowny z Genelitik potwierdza, że w pełni zapoznała się z ich treścią, bez względu na to, czy taka umowa została zawarta w formie papierowej, przy użyciu formularza zamówienia internetowego lub w jakimkolwiek inny sposób oferowany przez Genelitik w danym czasie.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

GWARANCJA JAKOŚCI

Testy DNA LifeGenetics są obecnie najbardziej profesjonalnymi i wiarygodnymi analizami nutrigenomicznymi wykonywanymi w Europie. Laboratoryjne badania DNA przeprowadzane są w Wielkiej Brytanii.

WYSYŁKA MIĘDZYNARODOWA

WYSYŁKA MIĘDZYNARODOWA

Oferujemy wysyłkę międzynarodową w cenie testu DNA. Akceptujemy płatności za pomocą Paypal, kart kredytowych i przelewów bankowych.

NAUKOWE WSPRACIE DLA NASZYCH USŁUG

NAUKOWE WSPRACIE DLA NASZYCH USŁUG

Nasze wsparcie eksperckie jest otwarte na wszelkie pytania, a wykwalifikowani przez nas dietetycy oferują usługi dietetyczne na najwyższym poziomie.

GWARANCJA PRYWATNOŚCI

GWARANCJA PRYWATNOŚCI

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, próbka Twojego DNA zostaje zakodowana i nie sprzedajemy Twoich danych osobowych firmom ubezpieczeniowym lub osobom trzecim.

Our website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
×